Avtor Sporočilo
<  Upravno pravo  ~  problem lokalne ceste
Objavi novo temo   Odgovori na to temo
robip
PrispevekObjavljeno: Sre 08 Mar, 2006 15:28  Odgovori s citatomPridružen/-a: Sre Mar 2006 14:59
Prispevkov: 2

lepo pozdravljeni!
imam problem glede lokalne ceste in ne vem ravno ali sem se obrnila na pravo točko, vendar kljub temu upam, da mi boste znali pomagati.
V Halozah živijo moji starši. Cesta je asfaltirana skoraj do hiše, vendar 1,5 km do hiše je cesta neasfaltirana. Problem je v tem, da pozimi in spomladi ko dežuje je cesta namočena, zelo blatna in zato nastanejo velike kolesnice, tako da je sčasoma tudi neprevozna. Lani spomladi je cesto na dveh krajih tudi odtrgalo in še sedaj tega niso popravili. Tako da je dostop resnično izredno težak. Ko smo se obrnili na Občino Podlehnik, ki naj bi bila odgovorna za cesto, saj je le ta tudi vpisana in vrisana in ima svojo številko, so nam odvrnili, da to pač ni njihov problem.
Zato Vas vljudno naproščam, da mi poveste kakšne so moje pravice in hkrati, kakšne so dolžnosti Občine, da se ta odsek, ki v celoti ni asfaltiran 4 km, popravi in asfaltira, saj pridejo dnevi, ko so ljudje odrezani od sveta.
Prosim Vas tudi, da mi poveste v katerem zakoniku so navedeni zakoni o vzdrževanju lokalnih cest in kakšen je postopek, da se bi ta odsek, ki v celoti meri le 4 km, uredil torej asfaltiral
V pričakovanju na Vaš odgovor Vas lepo pozdravljam, Petra.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Vojko
PrispevekObjavljeno: Sre 08 Mar, 2006 20:31  Odgovori s citatomPridružen/-a: Ned Dec 2005 0:40
Prispevkov: 252

Matični zakon, ki ureja področje javnih (!) cest, je Zakon o javnih cestah (ZJC) --> http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ZAKO1366.html. Na tej povezavi boste dobili zakon z vsemi spremembami in dopolnitvami. Žal ni čistopisa, ki bi omogočal enostavnejše branje. Na tej povezavi so navedeni tudi ustrezni podzakonski akti.

Pri vsem skupaj je pomembno, kakšen status ima ta cesta. Če je cesta javna (tj. da ni v zasebni lasti), je potem njena upraviteljica Občina Podlehnik, ki je zadolžena tudi za njeno ustrezno vzdrževanje. Izgovor, da to ni njen problem, v takem primeru ne more zdržati niti pod razno.

V skladu z 82. členom ZJC so morale vse slovenske občine sprejeti odlok o občinskih cestah, v katerem uredijo upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest ter nadzorstvo nad občinskimi cestami, in kategorizirajo občinske ceste najkasneje v enem letu po uveljavitvi ZJC.

82. člen ZJC

(upravljanje občinskih cest)

(1) Občina sprejme odlok o občinskih cestah, v katerem uredi upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest ter nadzorstvo nad občinskimi cestami, in kategorizira občinske ceste najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
(2) Do sprejetja odloka iz prejšnjega odstavka se za urejanje razmerij v zvezi z lokalnimi cestami, s cestami, s katerimi so po določbi 10. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) gospodarile komunalne organizacije, ter z javnimi potmi smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na državne ceste.
(3) Občina določi način opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih cest v enem mesecu po sprejetju odloka iz prvega odstavka tega člena.
(4) Občina prevzame vso dokumentacijo, določeno v prvi in drugi alinei 80. člena tega zakona, v zvezi z evidenco in varstvom javnih cest iz drugega odstavka tega člena najkasneje v treh mesecih po začetku svojega delovanja. Organizacije za redno vzdrževanje cest in komunalne organizacije, ki so izvajale vzdrževanje teh javnih cest kot dejavnost posebnega družbenega pomena, morajo občini na njeno zahtevo izročiti to dokumentacijo v roku enega meseca od prejetja take zahteve.

Glede na datum sprejema ZJC (leto 1997), je rok za sprejem takega občinskega predpisa že zdavnaj mimo. Mogoče, da je občina Podlehnik nastala kasneje, vendar je kljub temu morala sprejeti svoje predpise. Sem pogledal na spletno stran vaše občine (www.podlehnik.si), vendar nisem zasledil, kje so objavljeni občinski odloki. Priporočam vam, da si izvod občinskega odloka priskrbite, saj boste v njem videli, kakšne obveznosti ima občina in kakšne pravice imate kot uporabnica ceste.

Občine so morale tudi ustrezno kategorizirati ceste. Tudi ta obveznost je starega datuma. V skladu s 3. členom ZJC se občinske ceste delijo na lokalne ceste in javne poti. Na podlagi določb ZJC je bila sprejeta Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest --> http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199749&stevilka=2576. Na podlagi prvega odstavka 4. člena te uredbe so občinske ceste javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste in se kategorizirajo na:
– lokalne ceste, s skrajšano oznako LC, namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj in pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije;
– javne poti, s skrajšano oznako JP, namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in podobne).

Iz te delitve v kategorizaciji je razvidno, da marsikatera povezava sodi v nabor cest, za katere mora poskrbeti občina. Res pa je, da se večina stvari ustavi pri denarju, ki ga žal vedno primanjkuje.

V skladu z 8. členom ZJC (dopolnjen lani) je vzdrževanje javnih cest obvezna gospodarska javna služba. To pa pomeni, da vsaka občina (isto kot država) mora zagotoviti ustrezen nivo vzdrževanja cest. Za vzdrževalca se določi npr. komunalno ali cestno podjetje, zunanjega izvajalca, ki mu občina podeli koncesijo ipd., mogoče je tudi izbira izvajalca vzdrževanja javnih cest z oddajo javnega naročila.

8. člen ZJC

(javna služba za javne ceste)

(1) Vzdrževanje javnih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega:
– vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje javnih cest) in
– organiziranje vzdrževalnih del, ki se na javnih cestah opravljajo v mejah cestnega sveta in v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti (v nadaljnjem besedilu: obnavljanje javnih cest).
(2) Minister, pristojen za promet, predpiše vrsto vzdrževalnih del na javnih cestah ter nivo rednega vzdrževanja javnih cest.
(3) Način opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja državnih cest določi Vlada Republike Slovenije, rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih cest pa občina.
(4) Obnovitvena dela na javnih cestah se oddajajo v izvedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
(5) Obnovitvena dela na javnih cestah se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist v skladu s predpisi o graditvi objektov.
(6) Vrsta in obseg projektne in tehnične dokumentacije za obnovitvena dela na javni cesti se v odvisnosti od njihove vrste, obsega in zahtevnosti določijo s projektno nalogo, če s predpisi o graditvi objektov ni drugače določeno.
(7) Pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del na državni cesti opravi komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za promet (v nadaljnjem besedilu: minister). V komisijo se imenujejo strokovnjaki s področja tehničnih in drugih posebnosti teh del.
(8) Po opravljenem pregledu obnovitvenih del komisija iz prejšnjega odstavka predlaga ministru izdajo odločbe, s katero odredi odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti ali izda dovoljenje za izročitev obnovljene ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta prometu.«

Kaj vse sodi v pojem vzdrževanja cest, je določeno s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest --> http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199862&stevilka=2848, ki velja kot vsak drug podzakonski akt za celotno območje Slovenije.

Pri tem velja opozoriti na razliko med vzdrževanjem in obnovitvenimi deli (slednja so določena v členih 34--37). Preplastitve ali asfaltne prevleke vozišč (druga alinea prvega odstavka 37. člena Pravilnika) sodijo med obnovitvena dela na cestah. To ni zgolj vzdrževanje, ampak je potreben že konkretnejši poseg, to pa je -- gledano skozi spekter porabe javnih sredstev -- investicija, ki jo je mogoče izvesti, če so pač na razpolago zadostna sredstva, pa tudi, če je predvidena v načrtu nabav in gradenj pri proračunu.

Če gre dejansko za javno cesto, so argumenti v vaših rokah. Občina mora zagotoviti redno vzdrževanje te ceste, minimum je določen v Pravilniku, asfaltiranje pa je v veliki meri odvisno od proračuna vaše občine. Kot občanka pa lahko seveda podate prošnjo na občino, da se navedena cesta tudi asfaltira. Občina mora imeti tudi inšpekcijsko službo, ki bdi nad cestami. Glede na določbo 83. člena ZJC v povezavi z določbo 82. člena ZJC bi morala biti ustrezna inšpekcija tudi v vaši občini, morda pa ima to inšpekcijo več sosednjih občin skupaj (racionalizacija). Tudi s prijavo občinski inšpekciji bi lahko zadevo glede vzdrževanja pospešili.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
robip
PrispevekObjavljeno: Čet 09 Mar, 2006 16:48  Odgovori s citatomPridružen/-a: Sre Mar 2006 14:59
Prispevkov: 2

Najlepša Vam hvala za tako obširno in natančno razlago.
Imam pa še tri vprašanja.
1. Kje lahko dobim ta odlok?
2. Kakšne so predvidene sankcije za župana in njegove uslužbence, da tako resne problematike, niso želeli obravnavati sedaj že 5 let.
3. Na koga lahko naslovim noto, da se bodo zadeve vendarle začele premikati?

Hvala za Vaš trud!
Lep pozdrav, Petra
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Vojko
PrispevekObjavljeno: Čet 09 Mar, 2006 18:57  Odgovori s citatomPridružen/-a: Ned Dec 2005 0:40
Prispevkov: 252

Vsaka občina mora svoje predpise tudi objaviti. Nekatere občine objavljajo predpise v Uradnem listu RS, nekatere v kakšnem lokalnem časopisu, nekatere pa zopet imajo kakšno tretjo varianto. Kot sem pa vam že omenil v prejšnjem odgovoru, vaša občina ima tudi spletno stran, na povezavi http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=d5243daf-4b88-416f-95ae-fde48948985e&osebna=1 pa je naveden katalog informacij javnega značaja za vašo občino, vendar v njem nisem zasledil, kje je objavljen ta odlok. Glede na to, da je vaša občina objavila Odlok o proračunu za leto 2005 v Uradnem listu RS, bi bilo mogoče tam najti tudi ta odlok. Vendar pozor! Mogoče pa je, da je vaša občina tudi novejšega nastanka, zato vseh predpisov ni še sprejela. Mogoče je tudi, da je posamezne predpise nasledila iz nekdanje občine oziroma da še vedno uporablja predpise iz nekdanje občine. Žal premalo poznam nastajanje občin na tistem koncu Slovenije, da bi vam lahko ponudil konkreten odgovor. Za razrešitev tega vprašanja je najbolj enostavno je, da zaprosite kar na svoji občini za ta podatek. Ta podatek ne bi smel biti (oziroma ne sme biti) nobena skrivnost.

Nivo vzdrževanja mora zagotavljati vzdrževalec javne ceste. Zato je treba ugotoviti, kdo to je. Morda je to cestno podjetje, morda komunalno podjetje, morda kdo tretji. Če vam ta podatek ni znan, vam tudi ta podatek morajo dati na občini. V odloku bi morale biti navedene tudi kazenske sankcije (tj. prekrški) v primeru, če vzdrževalec ceste ne vzdržuje kot je treba. V ZJC so npr. za vzdrževalca državnih cest sankcije določene v 78. členu. Sankcije lahko vzdrževalcu občinske ceste izreče občinski inšpektor za ceste.

Kot sem videl na povezavi http://www2.arnes.si/~osmbmkpo1s/obcina/obcina/obcina.html imate v občini tudi osebo, ki se ukvarja z investicijami in komunalno infrastrukturo. Pravi naslov, ki vam mora kaj vedeti o tej problematiki in odpravljanju posledic, so oni. Prijateljski pogovor, podkrepljen tudi s kakšnim konkretnim navajanjem kakšnega izmed tu predstavljenih predpisov, pa bi znal stvar tudi premakniti.

Kot pa sem vam povedal že prvič, se mnogo stvari ustavi pri denarju. Ravno zaradi navedenega, je najboljše, da se pozanimate pri osebi, ki se ukvarja z investicijami in komunalno infrastrukturo, ali bo v kratkem predviden denar v proračunu za asfaltiranje tega odseka ceste. Če je morda še kakšen sosed, ki uporablja to razdrapano cesto, se lahko povežete in nastopite skupaj. Morda imate pri vas organizirane tudi krajevne skupnosti. Tudi te bi znale kako pomagati.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas

Poglej naslednjo temo
Poglej prejšnjo temo
Stran 1 od 1
pravniki.info Seznam forumov  ~  Upravno pravo

Objavi novo temo   Odgovori na to temo


 
Pojdi na:  

Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu